هدف شرکت آلتیک

هدف شرکت آلتیک دسترسی تولید کنندگان کیف و کفش به مواد اولیه مرغوب و حفظ این صنایع است.

ممکن است مدتی کوتاه دچار سختی در فروش شود ولی میتواند با درایت و هزینه و سابقه، خود را به جایگاه اصلی چرم ایران برساند کما این که کسانی هم در صنعت چرم بوده اند که همیشه زحمت کشیده اند و نوآوری کرده اند ولی متاسفانه تعداد آن ها به تعداد انگشت های یک دست هم نمیرسد.

در اینجا نکته را مجدد تکرار میکنم که تولید چرم با تمام سختی ها نیمی از راه است و نیمه دوم آن فروش چرم است و به همین علت است که موفق ترین چرمسازان ما چرم فروشان هستند. کسانی که بازار را میشناسند. کسانی که مانند آقایان شریفی، صالحی نسب و یا فرزان مهاجر با اینکه در کار چرمسازی جوان هستند ولی امروزه از خیلی از پیشکسوتان قدیمی تولیدی چرم سبقت گرفته اند.

در انتها آرزوی موفقیت برای کلیه صنعتگران و تولیدکنندگان کفش و چرم را دارم.